Digitálne technické mapy

Geodetické služby


Digitálna technická mapa (DTM) je efektívny nástroj pre výkon štátnej správy a samosprávy a pre skvalitnenie dokumentácie správcov inžinierskych sietí. Okrem toho zaisťujú úsporu finančných prostriedkov všetkých zúčastnených investorov. Slúži ako jednotný mapový podklad pre projektovú činnosť, čím sa predchádza duplicitnému zameriavaniu totožných lokalít pre rôzne investičné zámery. Nad vytvorenú digitálnu technickú mapu dokážeme efektívne spracovať pasporty zelene, komunikácií, dopravného značenia, verejného osvetlenia a ďalších objektov.

  • Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
  • Predrealizačné a porealizačné zameranie
  • Zameranie inžinierskych sietí
  • Tvorba mapových podkladov v digitálnej forme
  • Vyhotovenie účelových máp (Technická mapa mesta – TMM, základná mapa závodu – ZMZ, a.i.)

Geodetické práce

kontakt@allira.sk

ALLIRA s.r.o.